Terms of service

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการ https://th.innisfree.com/  (“บริษัท”) และ บริษัท ในเครือ การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์บริษัท ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้ของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ หรือ หน้าเว็บอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ ส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่ บริษัทเป็นเจ้าของ หรือสนับสนุน เช่น เว็บไซต์ย่อยๆ บริการเครือข่าย (“เว็บไซต์”) หรือ (“ไซต์”) https://th.innisfree.com/ข้อกำหนดที่แตกต่าง อาจนำไปใช้บังคับในประเทศอื่น หรือภูมิภาคอื่น ที่เว็บไซต์รูปแบบอื่นบังคับใช้ โดยการเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงผูกพันตามข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท และ / หรือ บริษัท ในเครือทั่วโลกเป็นเจ้าของชื่อโดเมน “https://th.innisfree.com/” ข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะเครื่องหมายการค้า “รูปลักษณ์” เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟิก โลโก้ ภาพประกอบ ไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง โครงสร้างเมนู การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ และ การรวบรวมและการจัดระเบียบ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ บริษัท และ / หรือ บริษัท ในเครือ คู่ค้า หรือเจ้าของใบอนุญาตทั่วโลก และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของไซต์ รวมถึง การทำซ้ำ ดัดแปลง การแจกจ่าย การส่งต่อ การแสดง หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด เว้นแต่การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อตัวของท่านเอง เนื้อหาใด ๆ ที่มีไว้สำหรับการแบ่งปันบน ไซต์ นั้นอาจถูกใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่รวมถึง การใช้เพื่อการค้าบนเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บและ / หรือสื่อดิจิทัลอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า การเชื่อมโยงไฮเปอร์เท็กซ์ ไปยังเว็บไซต์ สามารถสร้างได้ด้วยการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท และ / หรือ บริษัท ในเครือ ซึ่งสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตและ / หรือยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ ได้ตลอดเวลา บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาบนไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือความถูกต้องของเนื้อหาในไซต์ดังกล่าว บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์ และเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว บริษัท มีอิสระที่จะแก้ไขเนื้อหาของไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  1. การรับประกันและความรับผิด บริษัท และ บริษัท ในเครือ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางไซต์นั้น ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย อย่างไรก็ตาม บริษัท และ บริษัท ในเครือ ไม่รับประกัน หรือรับรองใดๆ ว่าข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ หรือทันสมัย บริษัท และ บริษัท ในเครือ ไม่มีการรับประกันโดยการแสดงออก หรือโดยปริยายเกี่ยวกับไซต์ทั้งหมด หรือบางส่วน บริษัท และ บริษัท ในเครือ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาของไซต์ หรือข้อมูลใดๆ บนไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัด เฉพาะสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ บริษัท และ บริษัท ในเครือ จะไม่รับผิดต่อการเข้าแทรกแซงใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง โดยมิได้ตั้งใจ ผลที่ตามมา ทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้ หรือการขาดความสามารถในการใช้ไซต์ บริษัท และ บริษัท ในเครือ ได้จัดทำมาตรการ เพื่อรับรองความปลอดภัยของไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในไซต์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอินเทอร์เน็ต และท่านตกลงที่จะใช้ไซต์ ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง

 

  1. การเปลี่ยนประกาศทางกฎหมาย ข้อกำหนดนี้อาจมีการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทส่งเสริมให้ท่านอ่านและค้นหาข้อมูลหน้านี้เป็นระยะ โดยจะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อท่านได้เข้าถึงไซต์หลังจากที่การปรับปรุงแก้ไขได้ประกาศบนไซต์

 

  1. ข้อพิพาท เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ และเรื่องที่จำเป็นต้องตีความจะอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย